Tuesday, April 24, 2007

잡념

                                           잡념                            창 너머 개짓는 소리

                            사람들이 지나간다

                            이웃집 꼬마가 말하는 소리

                            발자국 소리

                            사르르 차 소리

                            우르릉대는 트럭 소리

                            밤 늦도록 뛰어노는

                            개구쟁이들

                            이쪽 담 저쪽 담 개 짖는 소리

                            사람들이 지나간다

                            비틀대는 소변소리

                            울어대는 오토바이 소리

                            칭얼대는 담너머 아기들

                            창문밖 삶의 소리

                                    청담(靑潭)

No comments:

Post a Comment