Tuesday, April 24, 2007

                                비                       비 오는 소리.

                       밤새 양철 지붕을 때리던 빗방울 소리.

                       세상의 모든 소리를 잠재우는 자장가.

                       자궁 속 숨소리.

                       내 마음이 뛰노는 소리.

                       평안의 소리.

                       비 내리는 소리.

                       그것은 사랑의 소리.                        비꽃날에.... 靑潭.

No comments:

Post a Comment